Tarieven

De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de declaratie staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

De tarieven in de tandheelkunde worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn voor iedere tandarts gelijk.

U kunt deze tarieven terugvinden op de site van de Nederlandse Zorg Autoriteit.

http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/

 De gedeclareerde bedragen voor honoraria, verschotten en leveringen, inclusief eventuele omzetbelasting, zijn terstond opeisbaar zonder korting.

Reclames kunnen slechts worden ontvangen, wanneer deze gemotiveerd schriftelijk worden ingediend binnen 15 dagen na de declaratiedatum. Indien de debiteur aangaande het gedeclareerde een specificatie of toelichting wil ontvangen, kan hij dit tot uiterlijk 15 dagen na declaratiedatum kenbaar maken. Bij gebreke hiervan wordt de declaratie als tussen partijen juist en vaststaande aangemerkt.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de declarant vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

Bij een  herinnering staat het de declarant vrij administratiekosten in rekening te brengen. Deze zijn niet afhankelijk van de hoogte van het te vorderen bedrag en kunnen zelfs 40,00 euro bedragen.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van EUR 27,00 (alles exclusief omzetbelasting).

Contact

Telefoon 020 - 665 04 89
 

Tandartsenpraktijk aan de Hogeweg

Hogeweg 52
1098 CE Amsterdam
Telefoon:
020 - 665 04 89
tandartsen@praktijkhogeweg.nl
www.praktijkhogeweg.nl
Routebeschrijving >